Ganga Ma

06:44
Rob and Melissa
2019
Rob and Melissa

Lyrics

Kailasha Shakti Shiva, Shankara ki Jaya Jaya

Ganga ki Jaya Jaya, Yamuna ki Jaya Jaya

Jai Ma, Jai Ma, Jai Ma Jai Gange Ma